Jak postupovat při dopravní nehodě v ČR

Jestliže vás potká dopravní nehoda v České republice a nebudete při ní vážně zraněni či v šoku, snažte se zachovat si chladnou hlavu. Ze všeho nedříve je nutné se postarat o to, aby nedošlo k řetězové havárii, a proto zabezpečte místo nehody (např. výstražným trojúhelníkem, blikajícím světlem, máváním praporkem apod.). Samozřejmě nezapomeňte zjistit, jestli nejsou na místě nehody nějací zranění lidé,  pokud ano, okamžitě zavolejte zdravotnickou pomoc (155) a policii (158), popřípadě volejte číslo 112, kde Vás přepojí. Číslo 112 je určeno i pro tísňová volání cizinců, kteří nejsou schopni komunikovat v českém jazyce. Budete-li to ve vašich možnostech, poskytněte zraněným první pomoc!

Kdy je nutné hlásit dopravní nehodu PČR

  • při nehodě, u které dojde ke zranění osob,
  • při nehodě, u které dojde k hmotné škodě převyšující zřejmě na některém ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných věcí či na jiných věcech částku 100 000 Kč,
  • při nehodě, u které dojde ke hmotné škodě nižší než 100 000 Kč, ale nedohodnete se s účastníkem nehody na zavinění,
  • při nehodě, u které byla hmotná škoda způsobena na majetku třetí osoby.

V situaci, kdy nejste povinni hlásit dopravní nehodu policii, se musíte s druhým účastníkem (viníkem) nehody dohodnout na zavinění. Tuto dohodu je nejlépe uzavřít písemně, například na tiskopisu Evropský záznam o dopravní nehodě nebo je možné využít i volného listu papíru. Na takovémto dokumentu musí být učiněna a oběma stranami podepsaná dohoda o zavinění.

Co při dopravní nehodě nedělat

Jestliže to nevyžadují okolnosti, nepřemísťujte vozidla, neboť tímto jednáním můžete narušit řádné vyšetření nehody. Pokud byste vozidla byli nuceni přemístit, vyznačte situaci a stopy. Vždy si zapište jména a adresy řidičů ostatních havarovaných vozidel i svědků dopravní nehody. V případě, že vám někdo způsobil škodu svým vozidlem, požadujte na řidiči, který způsobil dopravní nehodu, aby předložil svůj občanský nebo řidičský průkaz. Rovněž požadujte doklady o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (tzv. zelenou kartu) a opište si tyto údaje:

  • jméno, příjmení a bydliště řidiče
  • jméno a příjmení (resp. název firmy) a bydliště (resp. sídlo) vlastníka vozidla
  • typ a SPZ jeho vozidla
  • údaj, u jaké pojišťovny je viník dopravní nehody pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu z provozu vozidla (povinné ručení); zapište si kromě jména a adresy pojišťovny i číslo tohoto dokladu o pojištění (zelené karty). U tohoto pojistitele uplatněte nárok na náhradu škody

Vozidlo viníka není pojištěno

Výjimkou není ani situace, kdy k datu nehody nebylo vozidlo viníka (škůdce) pojištěno, nebo vám viník údaj o pojistiteli vozidla nesdělil a vy jste údaj o pojistiteli nenalezli ani na www.ckp.cz. V takovém případě se můžete obrátit na Českou kancelář pojistitelů, kde Vám údaj o pojistiteli sdělí, nebo váš nárok začnou vyřizovat.

Vozidlo registrováno v zahraničí

Pokud je vozidlo viníka registrováno na území cizího státu, opište si číslo zelené karty a její časovou platnost, nebo číslo dokladu o hraničním pojištění tohoto vozidla a pokud možno opatřete fotokopie těchto dokumentů (stačí udělat kvalitní fotografie mobilním telefonem). Jestliže odpovídáte za škodu způsobenou provozem vozidla, doložte bez zbytečného odkladu poškozenému údaje potřebné pro uplatnění práva poškozeného na náhradu škody. Písemně oznamte škodu pojišťovně, která oprávněné nároky poškozených uhradí zpravidla tak, že žádná vaše další součinnost nebude nezbytná. Na pomoc při nehodě si můžete zavolat také asistenční službu.