Co jsou to limity pojistného plnění

Limity pojistného plnění představují nejvyšší hranici plnění pojistitele při jedné pojistné události a jsou uváděny v milionech korun. Nejnižší zákonem stanovený limit pojistného plnění je 35 milionů Kč a nejvyšší hranicí je částka 150 milionů Kč. 

Navýšené limity pojistného plnění

Pojistné limity mezi 35 miliony a 100 miliony Kč jsou tzv. navýšené limity pojistného plnění. Vždy se uvádějí dva pojistné limity (například 35/35,100/100), kdy první limit se vztahuje na škodu na zdraví či usmrcení, a to na každého zraněného nebo usmrceného. Druhý limit se vztahuje na škody na majetku, například v případě, že škoda vznikla ztrátou, poškozením, zničením či odcizením věci.

POZOR: I když máte sjednáno povinné ručení, mohou nastat případy, kdy pojistitel vzniklou škodu nehradí. V zákoně č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla jsou přesně vymezeny situace, kdy pojistitel vzniklou škodu nehradí - §7, a kdy pojistitel hradí, ale má právo na úhradu vyplacené částky - §10.

Pojistné limity

S pojistnými limity se můžete setkat rovněž u tzv. doplňkového pojištění (pojištění čelního skla, pojištění zavazadel, úrazové pojištění aj). Obezřetní buďte zejména u připojištění čelního nebo všech skel. Některé pojišťovny nabízí dvě možnosti:

  1. pojištění na pojistnou částku. Výše pojistného limitu se vztahuje na každou pojistnou událost v daném pojistném období. To znamená, že pojistitel plní při každé pojistné události vzniklé v daném roce.
  2. pojištění na limit pojistného plnění. Výše pojistného limitu se vztahuje na jedno pojistné období. To znamená, pokud vyčerpáte stanovený limit dvěma pojistnými událostmi a budete mít třetí pojistnou událost, pojistitel již nemá povinnost plnit.